စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ဆတ္ရုိးက် စက္မႈရပ္ကြက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြသိမ္းဆည္းထားတဲ့လယ္ယာေျမေတြနဲ ႔ပတ္သတ္ၿပီးတစ္ဧကကို က်ပ္ေငြသိန္း၃၀ေလွ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သြားမယ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္းရံုးမွာ လယ္သမားေတြကို ေတြဆံုညွိႏႉိင္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းလယ္သမားေတြဖက္က အလြန္နစ္နာတာေၾကာင့္ လက္ခံမႈမရွိဘဲ အေဆာက္အံုေဆာက္ၿပီးသား လယ္ေျမေတြကို ကာလေပါက္ေစ်းေပးၿပီး က်န္ရွိတဲ့ေျမေတြကို လယ္သမားေတြထံ ျပန္္လည္ေပးအပ္ဖို႔ လယ္သမားေတြက ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။ 

 

 

Author: သားေသွ်ေလး