(ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္က တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားအား ေဝဟင္မွေတြ႕ရစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - ပ်ံလႊား၊ ဒီအမ္ဂ်ီ)

ရခုိင္ျပည္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ DMG ။   ။   ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးလုိအပ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးမီးရရွိေရးႏွင့္ မီးရႈိ႕ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေရး ကိစၥအပါအဝင္ အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္) မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခ့ဲသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးလုိအပ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ား အျမန္ဆံုးမီးရရွိေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ယင္းအျပင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကိစၥ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိစၥ၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးကိစၥ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကိစၥ၊ အျခား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာကိစၥ၊ NCV လုပ္ငန္းကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းကိစၥ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥ၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥ၊ FM အပါ အ၀င္ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကိစၥရပ္မ်ားမွ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခ့ဲေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အျမန္ဆံုး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲသည္။

Author: DMG