ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ညက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ ပဋိ့ပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ ၁၈ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနနဲ႔ ဘာေတြေတြ႕ရွိထားသလဲဆုိတာကုိ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚေအးႏုစိန္ကုိ DMG က ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

Author: DMG