ျပစ္ခ်က္မရွိဘူးလုိ႔ ျငင္းဆိုလိုက္တ့ဲ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (ရုပ္သံ)

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကုိ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိေနျခင္းဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ထုိးကာ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ စုံစမ္းေဆးအေရးယူဖုိ႔ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ တာဝန္ေပးထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

ဦးမင္းေအာင္ကုိ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ရပ္စဲႏိုင္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ႏိုင္၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦး၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံပုဒ္မ (၂၆၃) ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္အညီ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၅)ဦး ပါ၀င္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇)ဦး စြပ္စြဲျပစ္တင္ခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

{youtube}FRD4v5TCfxg{y/youtube}

Author: DMG