အဆုိပါ နတ္ကြင္းဧရိယာမွာ သုည ဒသမ ၆၆ ဧကခန္႔ရွိၿပီး စစ္ေတြ အထက (၇) ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဖဒူ ထြန္းေအာင္
Author: ဖဒူ ထြန္းေအာင္