ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွာ (၄) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကုိ ၿမိဳ႕မအားကစားကြင္း၌ ယေန႔နံနက္က စတင္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႉအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။